Beroep tegen verbreding A27/A12 Ring Utrecht ingediend bij Raad van State

Verbreding zeer schadelijk en onnodig
Persbericht 14 januari 2021

Beroep tegen verbreding A27/A12 Ring Utrecht ingediend bij Raad van State

Woensdag 13 januari 2021 heeft de Kerngroep Ring Utrecht samen met zeven andere organisaties gezamenlijk beroep aangetekend tegen het Tracébesluit (TB) van het Rijk tot verbreding van de Ring Utrecht A12/A27 naar 2×7 rijstroken. De organisaties achten nut en noodzaak van het inmiddels op € 1.490.000.000 begrote project niet onderbouwd. Daarnaast gaat het plan ten koste van maar liefst 65 hectare aan bomen en groen, waaronder een deel van het geliefde en waardevolle landgoed Amelisweerd. In het 72 pagina’s tellende beroepschrift eisen de organisaties vernietiging van het Tracébesluit en vragen zij om verkeersalternatieven die de leefkwaliteit niet schaden maar verbeteren.

Geen nut of noodzaak
Aantasting van een waardevol natuurgebied als Amelisweerd is slechts mogelijk als nut en noodzaak bewezen is en er geen ander alternatief is. Het TB voldoet aan geen van deze criteria. De gehanteerde verkeersprognoses voor het verre jaar 2040 lijken willekeurig van aard en bovendien onvoldoende als onderbouwing voor de gekozen oplossing. Daarentegen kan een verder uitgewerkt SUUNTA variant (2×6 stroken binnen de bestaande bak) aan alle verkeerskundige eisen voldoen.

Stikstof
Het eerdere TB is op 17 juli 2019 vernietigd door de Raad van State op grond van de uitspraak van het Europees Hof over de PAS, de Nederlandse stikstofaanpak. De reparatie in het nieuwe TB rammelt aan alle kanten. Zo wordt er beroep gedaan op de ADC methode (geen Alternatief, Dwingend openbaar belang, voldoende Compensatie) terwijl er een alternatief voorhanden is, geen sprake is van een onomstreden dwingend algemeen belang en de compensatie ook in de betreffende N2000 gebieden tekort schiet. De vereiste ‘passende beoordeling’ van stikstof is onjuist en onvolledig. De forse stikstofuitstoot tijdens de aanlegperiode (mede als gevolg van de keuze voor de schermwandmethode) is in het geheel niet in rekening gebracht.

Schermwanden en grondwaterstand
Om te voorkomen dat de A27 tijdens de verbredingswerkzaamheden onder water loopt, wordt er tussen Amelisweerd en het knooppunt Lunetten aan weerszijden over een lengte van bijna 2 kilometer een 65 à 75 meter diepe schermwand de grond ingefreesd. Dat geeft minstens 15 maanden 24 uur per dag en 7 dagen per week een enorme herrie en veel zwaar bouwverkeer. Een contra expertise van de gemeente Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) wijst op de mogelijkheid dat deze ingreep grote gevolgen kan hebben voor de grondwaterstand, zowel voor het bos in Amelisweerd als voor de woonwijk Lunetten. Bomen kunnen sterven of omvallen en Lunetten kan zowel met wateroverlast als verdroging te maken krijgen omdat de grondwaterstromen worden geblokkeerd.

Natuur en boscompensatie
De compensatie voor de kap van honderden bomen in Amelisweerd (waaronder een aantal van monumentale omvang) en duizenden bomen verder langs het tracé schiet tekort. Compensatielocaties kunnen om diverse redenen niet de ecologische kwaliteit compenseren die verloren gaat. De inventarisatie van beschermde soorten is niet voldoende actueel en de zorg voor instandhouding van deze soorten schiet tekort. Het Tracébesluit houdt ook op geen enkele wijze rekening met de status van Amelisweerd als Rijksmonument.

Ook Kampong en Bewoners Overleg Lunetten medeondertekenaars
Naast de eerdere ondertekenaars tegen het Tracébesluit van 2016 Kerngroep Ring Utrecht, Vrienden van Amelisweerd, Vereniging Leefmilieu en MOBilisation for the Environment is het beroepschrift nu mede ingediend door sportvereniging Kampong, het Bewoners Overleg Lunetten, de Kopersvereniging Zwarte Woud en de Ecologische Tuiniersvereniging De Nijvere Pier. Voor de sportvereniging Kampong, met meer dan 6500 leden de grootste in Nederland, vormen de enorme overlast tijdens de bouwperiode en de vervanging van het bosrijke decor door een hoog, kaal scherm van een nog nabijere snelweg belangrijke redenen om het beroep te steunen.

Tenslotte: minister van Nieuwenhuijzen heeft de gok genomen om na de vernietiging in 2019 niet eerst een nieuw Ontwerpbesluit (OTB) te nemen en baseert het huidige TB op het OTB van 2016.
In vergelijking met het OTB 2016 worden bijna de dubbele hoeveelheid hectaren bomen gekapt, is er gekozen voor de zeer ingrijpende schermwandmethode en worden er volstrekt andere verkeerscijfers gebruikt. Het is zeer de vraag of de Raad van State deze gok zal accepteren.

Einde persbericht

beroepschrift visual
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!