Minstens 8 jaar lang extra herrie, luchtvervuiling en stank

Vooral Hoograven, Lunetten en Rijnsweerd zijn de klos

Minstens 8 jaar lang extra herrie, luchtvervuiling en stank

De verbouwing van de snelwegen gaat minimaal 8 jaar duren. Er ontstaat  bouwhinder bij Hoograven, Rijnsweerd en vooral Lunetten. Knooppunt Rijnsweerd krijgt 4 boven elkaar liggende wegen. De Waterlinieweg wordt veelvuldig als omleidingsroute gebruikt en daar zullen veel extra files ontstaan. Geen aantrekkelijk vooruitzicht voor bewoners in naastliggende wijken. Niet alleen worden de wegen verbreed, maar ook viaducten worden verbouwd. Zowel bij de spoorlijnen als de wegovergangen. Vanwege de folieconstructie en de bak door Amelisweerd zijn er grote risico’s. Voordat de A27 hier verbreed kan worden wil Rijkswaterstaat bij dit gedeelte gedurende bijna twee jaar een niet eerder beproefde diepwand constructie aanbrengen, tot op 70 m diep. De praktijk is, zie de Uithoflijn, dat de verbouwing  dus zomaar 10 jaar of nog langer kan gaan duren.

Bij bouwoverlast moet je denken aan extra files op de Ring, op de Waterlinieweg en in de stad. Er gaan meer ongelukken plaatsvinden. Door die extra files is er meer luchtvervuiling en meer lawaai. Verder is er ’s nachts en ’s morgens vroeg bouwverlichting.

Gevolgen voor Lunetten, Hoograven en andere wijken
Lunetten is aan alle kanten ingesloten tussen 2 drukke snelwegen en het spoor. Bij het knooppunt Lunetten komen die 2 snelwegen, de A12 en A27, samen en kruisen elkaar. Aan de Westkant van Lunetten ligt de drukke Waterlinieweg, aan de Noordoostkant de spoorlijnen. Al die wegen en spoorlijnen zijn betrokken bij de verbreding van de snelwegen. Bij Lunetten ligt de A27 verdiept. Dit is het stuk weg waar folie onder ligt om het grondwater tegen te houden. Deze folieconstructie loopt van de Koningsweg tot bij het begin van Tirol. Op dit stuk weg, waar vrijwel gedurende de hele bouwtijd aan gewerkt zal worden, zijn grote risico’s. Met als mogelijk eerste gevolg dat als het  tegenzit, de bouw nog veel langer zal gaan duren.
Verder liggen er 2 spoorviaducten en een fietsbrug over de A27 heen. Ook die moeten aangepast worden. Dit houdt ook  risico’s in met mogelijk langdurige hinder voor het treinverkeer. Verder is er voor het treinverkeer al eerder hinder, want de diepwand moet op 4 plekken er dwars door in aangebracht worden. Net als op twee locaties in de weg, door de tien nu bestaande rijstroken.

Files, ongelukken en bouwlawaai
Tijdens de aanleg rijdt het verkeer zoveel mogelijk door op de snelwegen. Een groot gedeelte van de verbouwing vindt plaats vanaf de huidige, dus niet te berijden rijstroken. Dit zal zorgen voor veel verkeershinder en meer incidenten en ongelukken. Dat blijkt uit de gegevens van eerdere bouwprojecten (zie jaarverslag RWS).
De Waterlinieweg wordt als omleiding gebruikt, terwijl die nu al heel druk is tijdens de spits. Jarenlang zullen bewoners in de woonwijken langs de A27 (Voordorp, Veemarkt, Rijnsweerd, Lunetten, Hoograven, en Uithof)  te maken krijgen met bouwlawaai. Ook op ongebruikelijke tijden. Denk aan 24/7 werken, ook ’s nachts, of werken van 6u-22u. Extra bouwherrie kan ontstaan door ongebruikelijke machines, zoals voor het plaatsen van de diepwanden.

Bouwwerkzaamheden leiden tot meer ongelukken en meer files, dus tot meer luchtvervuiling.
 
De aanpassing aan de folieconstructie in de bak bij Amelisweerd is een heel groot risico en kan leiden tot grote vertraging in het bouwproject.

Extra luchtvervuiling en geluidsoverlast
Bouwmachines werken meestal op diesel, een bron van fijnstof, roet en stikstofdioxide. Daarnaast zullen meer files om en in de wijk ontstaan door de verbouwing. Dit zorgt voor extra luchtvervuiling en dat dit meer  geluidsoverlast oplevert, is evident. Probleem is, dat hier geen enkele wettelijke bescherming tegenover staat. Tijdens de aanleg mogen de normen worden overschreden en het ministerie hoeft zich alleen te verantwoorden voor wat er na de aanleg gebeurt. Rechtszaken die hierover zijn gevoerd, hebben niets opgeleverd.

Share This