Brief aan kamercommissie I&W m.b.t. kosten verbreding Ring Utrecht A27/A12

Kerngroep Ring Utrecht schrijft deze brief aan de vaste Kamercommissie van Infrastructuur & Waterstaat. In de brief staat helder uiteengezet welke risico’s en kosten het nieuwe Tracébesluit (met stikstofparagraaf) met zich mee kan brengen.
Rijkswaterstaat wil om de uitvoering van de verbreding van de A27 mogelijk te maken 70 meter diepe schermwanden in de bak bij Amelisweerd aanbrengen. De Commissie m.e.r. stelt in haar advies van 9 April jl dat ‘essentiële informatie ontbreekt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het tracébesluit’. De geactualiseerde MER die het ministerie heeft ingediend voldoet bij lange na niet en Rijkswaterstaat moet meer huiswerk gaan doen.

Een aspect waar de commissie m.e.r. niet op ingaat, maar wel van wezenlijk belang voor een politiek oordeel, zijn de kosten van deze bouwmethode. Nog altijd heeft de minister – bij monde van Rijkswaterstaat – geen inzicht gegeven in de reguliere kosten, de verborgen kosten, de (niet) gekwantificeerde risico’s en de schade aan mensen, bomen, dieren en bebouwing van de voorgenomen verbreding. De nu voorgestelde schermwandmethode gaat de bouw- en aanlegkosten substantieel verhogen. Daarom vraagt de KRU de Tweede kamer leden om geen blanco cheque af te geven en inzicht in de kosten te vragen.

Brief kosten verbreding Ring Utrecht A27/A12   

De pdf opent in een nieuw venster.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!