Achtergrondinformatie bij crowdfundingsactie

Help mee de verbreding van de A27 te stoppen!

Crowdfunding voor onafhankelijk onderzoek.
Meer informatie over de achtergrond van het onderzoek.

 

Economische groeimodellen en verkeer
WLO-scenario’s zijn modellen voor economische groei . Die worden o.a. gebruikt om verkeersstromen te berekenen. De gegevens dienen als input voor verkeersmodellen. Sinds 2015 zijn er 2 nieuwe scenario’s voor een hoge en een lage economische groei: Hoog en Laag. In 2006 waren er veel meer verschillende groeiscenario’s:  een extreem hoog, een iets minder hoog en een laag economisch groeiscenario, maar ook nog diverse groeiscenario’s  daar tussenin. Die modellen gebruikten weer cijfers die nog veel ouder zijn, vanaf 2000.
Het hoge groeimodel GE uit 2006 geeft een veel hogere economische groei dan het hoge groeimodel uit 2015. De reden: het was  ruim voor de economische crisis. Dus GE uit 2006 voorspelt veel meer auto’s dan Hoog uit 2015. GE is het model dat de minister gebruikt heeft, want meer auto’s ondersteunen haar keuze voor meer asfalt. Met objectief onderzoek heeft dat niets te maken.

Onderaan  zie je een grafiek van de diverse groeimodellen, en wat ze voorspellen.

Wat is er bekend tot nu toe?
1
Recent onderzoek van Big Data ondersteunt onze analyse dat bredere snelwegen juist zorgen voor meer files bij de afslagen naar de stadswegen. De data komen van Tom Tom, GSM, enz.
Voor zover automobilisten stilstaan op rijkswegen is dat bijna volledig bij de afslagen naar het onderliggend wegennet, dus de wegen in stad en Uithof. Uitbreiding van snelwegen trekt extra autoverkeer aan, en daarmee veroorzaakt het extra vertraging op het onderliggend wegennet en bij de afslagen. En wel in die mate dat de totale reistijd van deur tot deur zelfs langer wordt. Meer snelweg werkt dus averechts en de stad loopt nog meer vast.
Een deel van dit onderzoek is gepubliceerd, een deel echter is nog niet openbaar gemaakt.

2
Het Centraal Planbureau bevestigde deze conclusie en gaf aan dat uitstel van het hele project de beste optie was voor de minister.  Uitstel leidt tot meer welvaart. Alleen bij zeer hoge groei is het project rendabel.

3
Eind 2015 zijn de twee nieuwe WLO-scenario’s gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).Deze kunnen worden gezien als een actualisering van oudere WLO scenario′s uit 2006. Deze nieuwe scenario’s moeten sindsdien verplicht gebruikt worden, maar toevallig nét niet meer bij de besluitvorming over de Blankenburgtunnel en de verbreding van de A27.

4
In het voorjaar van 2016 concludeerden het CPB en het PBL in hun nota ‘Kansrijk Mobiliteitsbeleid’ dat veel projecten alleen nog rendabel zullen zijn als de verkeersdrukte heel sterk toeneemt .Ze pleiten voor een no regret-variant, een plan dat de welvaart zou moeten verhogen, ongeacht de toekomstverwachtingen. Lees: effectief en veel goedkoper. Ze pleiten opnieuw voor uitstel. Ook bespreken ze tal van alternatieve maatregelen die kunnen worden genomen.

5
In het OntwerpTracébesluit van juni 2016 rekent de minister weer volledig met de oude groeiscenario’s van 2006, dus niet op basis van de MKBA uit 2014, maar ook niet op basis van de WLO-scenario’s uit 2015.

6
Modelexpert Gerard Cats heeft berekend dat de verbreding van de Ring nog in geen 100 jaar rendabel zal zijn.

7
CE Delft heeft voor het project Blankenburgertunnel een analyse uitgebracht . Daarin concluderen ze dat een nieuwe MKBA op grond van de nieuwe scenario’s veel minder positief zal uitpakken. “En dat er aanleiding is om te veronderstellen dat het saldo mogelijk negatief zal zijn. Dit kan reden zijn om vraagtekens te zetten bij het nut en de noodzaak van deze nieuwe infrastructuurverbinding”.

8
Uit de grafiek hieronder kun je afleiden dat de kans groot is dat de verbreding niet rendabel is met de nieuwe groeiscenario’s.

Share This