Fundamentele kritiek commissie m.e.r. op plan verbreding Ring Utrecht A27/A12

Noodzaak niet onderbouwd - Geen inzicht in gevolgen bouwmethode - Geen stikstofberekeningen
Persbericht 23 juli 2020

Fundamentele kritiek commissie m.e.r. op plan verbreding Ring Utrecht A27/A12

Vandaag heeft de commissie m.e.r. opnieuw fundamentele kritiek geuit op de plannen van het Rijk om de A27 bij Amelisweerd te verbreden tot 2×7 rijstroken. De commissie publiceerde vandaag haar nieuwste toetsingsadvies op het plan dat wederom het kappen van bomen in het geliefde landgoed Amelisweerd zou betekenen en tevens de oostkant van Utrecht in een jarenlange verbouwing zou storten. De gevolgen van de gekozen bouwmethode – een 70 meter diepe schermwand van 3,7 kilometer aanleggen die het grondwater moet tegenhouden – zijn nog steeds niet goed in beeld gebracht. De gevolgen voor natuur, milieu en omgeving lijken echter nu al zo negatief dat de commissie de vraag stelt of nog altijd moet worden uitgegaan van het huidige verbredingsplan. Daarbij speelt volgens de commissie ook de vraag waarom het Rijk nut en noodzaak niet nader onderbouwt en de minister zich baseert op achterhaalde prognoses: ‘De Commissie adviseert voorafgaand aan de besluitvorming te onderbouwen in hoeverre de verkeerskundige uitgangspunten uit 2016 nog voldoende actueel zijn om aan het Tracébesluit ten grondslag te leggen en het verkeerskundig ontwerp opnieuw in studie te nemen als dat niet meer het geval is.’

Dikke onvoldoende
In april van dit jaar leverde de commissie al stevige kritiek in haar eerste toetsingsrapport over de gekozen bouwmethode. De commissie oordeelt nu nog even hard over het huiswerk dat Rijkswaterstaat inleverde en nu met nog meer onderbouwing. De commissie stelt dat het weliswaar helder is waaróm het Rijk voor deze buitengewoon ingrijpende bouwmethode kiest, maar dat de beoordeling van de methode qua grondstofgebruik en duurzaamheid extreem negatief is – zo negatief dat de vraag gerechtvaardigd is of koste wat kost aan dit plan in deze vorm moet worden vastgehouden. De commissie geeft daarbij aan dat nog niet eens alle emissies en effecten zijn doorgerekend en gepresenteerd. Ook de impact van zowel de bouwmethode als de verbreding zelf voor de broedvogelstand en voor beschermde diersoorten is onvoldoende in beeld gebracht om als basis voor een natuurvergunning te kunnen dienen. De commissie geeft aan dat in ieder geval aanvullend veldonderzoek gedaan zou moeten worden in het voorjaar van 2021.

Geen stikstofberekening
Verbazingwekkend is dat het Rijk geen enkele berekening heeft gepresenteerd van de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Noch tijdens de bouw- en aanlegfase (de depositie zal ongetwijfeld zeer fors zijn vanwege de gekozen bouwmethode), noch tijdens de gebruiksfase. De commissie wijst terecht op het advies van de commissie Hordijk om daarbij de afstandsgrens van 5 kilometer te laten vervallen. ‘Dit zou voor dit project kunnen betekenen dat de stikstofdepositie hoger uitvalt dan waar tot nu toe vanuit is gegaan en dat mogelijk meer Natura 2000-gebieden beschouwd moeten worden’. Rijkswaterstaat heeft laten weten de stikstofberekeningen pas mee te nemen in een overkoepelend MER dat wordt gepresenteerd vóór het nieuwe Tracébesluit.
Lees ook de analyse in Trouw: Verbreding A27 twijfelachtig door onzekerheid over meetmethode stikstofuitstoot.

Een doodlopende weg
Ruim een jaar geleden – juli 2019 – vernietigde de Raad van State het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 uit 2016. Minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga riep direct dat zij een nieuw Tracébesluit ongewijzigd zou vaststellen, slechts aangevuld met een stikstofparagraaf. Die paragraaf is nog altijd niet gepubliceerd en het beleidslandschap rond de stikstofproblematiek is inmiddels een waar labyrint. Ondertussen ziet de minister zich gedwongen vast te houden aan de allerduurste en tegelijk minst duurzame bouwmethode en zal elk milieueffectrapport leiden tot meer huiswerk en meer redenen voor een negatief oordeel bij de Raad van State. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer de moed opbrengt minister Van Nieuwenhuizen van dit hoofdpijndossier te verlossen.

Einde persbericht.

Foto: nieuwsbericht op RTV Utrecht

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!