Geluidsschermen langs de A12 voldoen al jaren niet aan wettelijk vereiste

Nadelige gevolgen voor gezondheid bewoners Hoograven en Lunetten

Geluidsschermen langs de A12 voldoen al jaren niet aan wettelijk vereiste

Woningen langs rijksweg A12 ondervinden veel geluidsoverlast door het verkeer op deze snelweg. Het gaat om een geluidsbelasting van meer dan >68 db op de gevel (cijfer 2019 Actieplan geluid, gemeente Utrecht). Dit is veel te hoog en dit is al jaren zo. Het gaat niet alleen om geluid van de A27. Voor bewoners van Lunetten en Hoograven gaat het ook om geluidsoverlast van auto’s op de A12. Het gaat om ruim 4200 woningen. Van dit aantal liggen er 3560 in de gemeente Utrecht (Lunetten, Hoograven en Kanaleneiland-Zuid) en de rest in Houten en Nieuwegein.

Ook zonder verbreding van A27/A12 is het nodig dat de schermen van de Ring Utrecht aan de zuidkant van de stad, de A12, worden vervangen door hogere schermen.  De Wet milieubeheer schrijft voor dat uiterlijk 31 december 2020 een geluidsaneringsplan moet worden vastgesteld.

Er is een Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) maar Rijkswaterstaat voert de geluidsanering niét uit als in het betreffende gebied een project wordt voorbereid of al is uitgevoerd. Omdat het deel van de A12 tussen de Galecopperbrug en Lunetten deel uitmaakt van de verbreding A27/A12 Ring Utrecht wordt de geluidsanering uitgevoerd binnen dit project. In het Tracébesluit van 2016 (TB) is opgenomen welke maatregelen er moeten worden genomen. De Wet milieubeheer schrijft voor dat bij de woningen langs dit wegvak waar de geluidbelasting op basis van het huidige geluidproductieplafond hoger is dan 55 dB, met financieel doelmatige maatregelen gestreefd moet worden naar een verlaging van de geluidbelasting met 5 dB.

Koppeling aan uitvoering verbreding A27/A12
In 2019 heeft de Raad van State het TB vernietigd. En daarom blijft ook het vernieuwen van de geluidwering uit.  Omdat de verbreding A27/A12 nog steeds in voorbereiding is geeft de wet ruimte, zie hierboven, om nu ook de sanering niet uit te voeren. Het ministerie zegt dat de maatregelen nog steeds gekoppeld zijn aan verbreding A27/A12 en zijn vooralsnog niet van plan dit los te laten. Erger nog, het werkt andersom in de argumentatie van RWS. Het ministerie en RWS gebruiken de sanering als een argument om de verbreding door te zetten. Op dit moment is het ministerie nog vast van plan het vernietigde Tracébesluit, aangevuld met een stikstofberekening, najaar 2020 opnieuw te publiceren. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) zal opnieuw tegen dit TB in beroep gaan.
Afhankelijk van het resultaat en het effect daarvan op de geluidsanering is het wellicht nodig dat bewoners van Lunetten en Hoograven samen met de KRU druk op de politici om deze broodnodige geluidsanering uit te voeren.

Lees hier meer over de nadelige gevolgen van geluidsoverlast: geluidsoverlast en gezondheid

September 2020

Share This