Gemeente en provincie wakker schudden

Vernietiging tracébesluit en stikstofprobleem vereisen alertheid bij lagere overheden

Gemeente en provincie wakker schudden

In april 2020 publiceerde het Utrechtse college van B&W het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (link). Tot onze verbazing maakte de verbreding van de A27 integraal deel uit van het plan, inclusief het ‘dak op de bak’ als verbinding tussen Maarschalkerweerd en Amelisweerd. Dit terwijl het ‘dak op de bak’ tot nog meer verstoring en bomenkap in Amelisweerd gaat  leiden.

Ter ondersteuning van eerdere bezwaren van de Vrienden van Amelisweerd riep de Kerngroep Ring Utrecht op 25 mei het college op om zich helder uit te spreken tegen de verbreding en geen enkele stadsontwikkeling afhankelijk te maken van mogelijke verbreding. Dankzij de inzet vanuit de gemeenteraad heeft de behandeling van het raadsvoorstel er toe geleid dat een amendement van raadsleden van GroenLinks, D66 en de PvdA is aangenomen. Het amendement maakt duidelijk dat de gemeente tegen de verbreding is en haalt deze uit de tekst van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

Provinciale Staten: wees alert op het stikstofdossier
Ook bij de provincie was er reden genoeg om aan de bel te trekken. In een brief aan Gedeputeerde Staten (link) vroeg de Kerngroep om een actieve opstelling van de provincie tegen de verbreding in lijn met het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord stelt dat als er een nieuwe situatie ontstaat, de provincie kiest voor een oplossing die de leefkwaliteit van de omwonenden verbetert, een goede waterhuishouding borgt en uitgaat van een maximumsnelheid van 80 km/uur op de Ring Utrecht. Welnu,door de vernietiging van het Tracébesluit in 2019, de stikstofcrisis en de perikelen met de bouwmethode is zo’n nieuwe situatie ontstaan.

De reactie van gedeputeerde Schaddelee (CU) was afwachtend en bestuurlijk, evenals zijn antwoorden op vragen van Statenleden van Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. Dit terwijl de rol van de provincie nu heel invloedrijk kan zijn: woningbouw en verkeer strijden om dezelfde stikstofruimte. Gelukkig toonden Provinciale Staten zich tijdens hun vergadering van 15 juli van hun goede kant en werden verschillende moties aangenomen die een veel actievere rol van de provincie vragen ten aanzien van het stikstofdossier. Zo is een motie aanvaard die verzoekt ‘ervoor te zorgen dat de stikstofruimte die ontstaat in voldoende mate beschikbaar komt voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, duurzame energieprojecten, natuurherstel en een verduurzaming van de landbouw’. De wegenprojecten worden in deze motie bewust niet genoemd.

Lees ook: Houd Utrechtse rug recht
Het Utrechtse college heeft zich eerder uitgesproken tegen de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12, maar hoe verhoudt zich dat tot gemeentelijke plannen waar de verbreding als voldongen feit opgevoerd wordt?

 

21 juli 2020

 

Afbeelding: Provincie Utrecht

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!