Het regionale alternatief: de bouwstenen

Eerste contouren van een variant voor een gelijkwaardig alternatief
5 feb, 2023

Het regionale alternatief: de bouwstenen

Woensdag 1 februari 2023 hebben de gemeente en provincie Utrecht hun Raads- en Statenleden geïnformeerd over de voortgang van het regionaal alternatief. Tijdens de kabinetsformatie van Rutte IV is in het regeerakkoord afgesproken  dat de regio Utrecht een variant ‘binnen de bak’ kon uitwerken. Als die variant een gelijkwaardig alternatief is zal het Rijk daarvoor kiezen. Als dat niet zo is, zet het Rijk het huidige Tracébesluit (TB) door.

Drie pijlers

Het alternatief gaat uit van drie pijlers:

  • beperking van de groei van het autoverkeer,
  • vergroten van de verkeersruimte in de bak in Amelisweerd en
  • het slim benutten van de ruimte op het onderliggende wegennet.

De groei van het autoverkeer kan op verschillende manieren worden beperkt. Bedenk  daarbij dat 2/3 van het verkeer op de Ring lokaal of regionaal is. Een flinke verbetering van het openbaar vervoersysteem en een snel en compleet fietsnetwerk kan juist op die schaal een wervend alternatief zijn. Daarnaast kunnen parkeer- en prijsbeleid en keuzes waar je bouwt ook sturend zijn. Verder wil de regio het thuiswerken en afspraken met grote werkgevers in de regio maken.

80 km
Wat betreft de opties “binnen de bak” kijken gemeente en provincie naar de mogelijkheid van 2×6 rijstroken. Wanneer je uitgaat van een maximumsnelheid van 80 km/uur kun je kiezen voor iets smallere rijstroken waarvoor voldoende ruimte is. Een maximum snelheid van 80 km/uur is ook beter voor de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Gemeente en provincie hebben die voorkeur. Aan het Rijk de keuze of het daarin meegaat. Vanuit de Kerngroep Ring Utrecht is altijd gepleit voor 80 km, juist ook vanuit oogpunt van leefbaarheid voor de woonwijken langs de snelweg. Minder lawaai, minder luchtvervuiling dus beter voor de gezondheid.

Nog kijken naar effecten op andere wegen
Gemeente en provincie gaan het alternatief de komende maanden verder uitwerken waarbij ook wordt gekeken naar de effecten voor bijvoorbeeld de Waterlinieweg en de Noordelijke Randweg (NRU). Ook de omliggende gemeenten zijn bij het proces betrokken. Het moet nu flink de versnelling in, want gemeente en provincie willen al in mei dit jaar bij het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving in juni met het Rijk met een goed onderbouwd verhaal komen.

Tracébesluit in de vertraging?
Ondertussen sijpelt er nieuws door over het huidige TB dat bij de Raad van State ligt. De behandeling daarvan wacht op een uitspraak over de ViA15 (de verbinding tussen de A12 en A15 bij Zevenaar). Uit deze uitspraak moet duidelijk worden of de truc van het Rijk, namelijk om overal boerderijen op te kopen en die als stikstofruimte in te boeken, door de Raad van State wordt geslikt. De Raad van State heeft laten weten daar lang op te gaan studeren. Een besluit wordt inmiddels niet meer voor de zomer verwacht en op het ministerie worden mensen daar heel zenuwachtig van. Want daarna komt de Ring Utrecht nog aan bod en een streep door de ViA15 betekent een grote klap voor het TB Ring Utrecht A12/A27.

Stop het verbredingsplan
Er zijn genoeg redenen om met het onzalige verbredingsplan te stoppen. Want naast het stikstofprobleem zitten we ook in een klimaatcrisis die dwingt tot heel andere keuzes op het gebied van mobiliteit. Ondertussen wordt de verbreding van de Ring al begroot op 1642 miljoen, een bedrag waarvan minister Harbers zelf heeft aangegeven dat het daar niet bij blijft.

We zijn blij dat gemeente en provincie elkaar hebben gevonden. Het is belangrijk dat er een breed gedragen voorstel komt en dat wij er met ons allen voor zorgen dat ook het Rijk tot bezinning komt. Amelisweerd verdient het!

Alternatief Ring Utrecht in beeld
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!