Stop Verbreding Ring Utrecht

Snelwegen-Utrecht

De Kerngroep Ring Utrecht vindt de plannen voor de verbreding van de snelwegen te ingrijpend op de korte én op de lange termijn. Het begint al met bouwoverlast, hoge uitvoeringsrisico’s en 8 jaar verkeerschaos. Opnieuw wordt Amelisweerd gekapt en andere natuur aangetast. De luchtkwaliteit neemt af en de geluidsoverlast neemt toe. Na de aanleg lopen stad en Uithof dicht met files. Een overzicht waarom het eigenlijk niet kan…

Waar staan we nu?

Wat gebeurt er met de zienswijzen die zijn ingediend? Wanneer valt de definitieve beslissing? Komt er nog een rechtszaak? En hoe zit het dan met de verkiezingen?

Verkeersontwerp

Tijdens de aanleg zal de verkeersoverlast enorm zijn. Maar ook als de werkzaamheden zijn afgerond zal dit ontwerp grote files in de stad en De Uithof veroorzaken. Je kunt de snelweg wel verbreden en daardoor meer verkeer aantrekken, maar binnen de stad kan dat niet. Daar loopt het dus vast. Buiten de Ring zal het verkeer ook toenemen en meer ongelukken veroorzaken, die weer terugslaan op de Ring. Er zijn betere alternatieven.

De gevolgen

De gevolgen van de wegverbreding laten zich raden: toename van het autoverkeer betekent een toename van de luchtverontreiniging en de geluidsoverlast. En de verbreding gaat ten koste van de natuur die nu op veel plekken nog een buffer en filter vormt tussen de weg en de daaraan grenzende verblijfsgebieden: woonwijken, sportvelden, park & bos.

De risico's

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Dit brengt een hoog risico met zich mee. O.a. omdat onder de weg waterkerend folie ligt, dat niet mag worden beschadigd tijdens de verbouwing. Als beschadiging en lekkage optreden, zou dat de bouw verlengen, de kosten verhogen, de weg buiten gebruik stellen. Ook zijn er dan nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in de omgeving zoals verdroging.

De kosten

Decisio en het Centraal Planbureau hebben berekend dat de investering van € 1.100.000.000,00 in de verbreding van de weg in het huidige economische klimaat niet terug verdiend kan worden. Daarnaast is er een groot risico op kostenoverschrijding. Dit komt door de grote uitvoeringsrisico’s bij de aanleg van de weg in de foliebak bij Lunetten.

Laatste nieuws

Lees hier de meest recente berichten.

Ode aan 596 bomen

Zondag 24 september bomenherdenking in Amelisweerd – geen nieuwe kap, maar oplossingen voor mobiliteit die wél werken.

Lees hier meer: Ode aan 596 bomen.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/239445912" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><a href="https://vimeo.com/239445912">Ode Amelisweerd 24 september 2017</a> from <a href="https://vimeo.com/user73139432">Cees van den Brink</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

‘It’s happening again’

In 1982 werden 596 bomen gekapt voor de aanleg van de A27. Nu staan er ca. 800 bomen op de nominatie om gekapt te worden voor de verbreding van de A27. Bekijk het filmpje en zie de parallellen tussen toen en nu:

Kijk hier: It’s happening again.

Verkeer & verkeersontwerp

Wat is de inhoud van het verkeersontwerp voor de verbreding en wat voor invloed heeft dat op de verschillende wijken en de omliggende natuur? En op de stad als geheel?

Risico's

Onbeproefde technieken: het antwoord moet ‘uit de markt’ komen

Gevolgen

Bouwoverlast, slechtere luchtkwaliteit, geluidsoverlast, aantasting van bos en natuur, verkeersdruk in stad en Uithof

De kosten

Wegen de kosten van de wegverbreding op tegen de baten?

Waar staan we nu?

Wat gebeurt er met de zienswijzen die zijn ingediend? Wanneer valt de definitieve beslissing? Hoe zit het met verkiezingen en rechtszaak?

Laatste nieuws!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kijk wat er op de agenda staat.

Gevolgen voor de gezondheid

Bij de plannen wordt rekening gehouden met Europese normen voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Deze normen zijn echter een politiek compromis en hebben weinig te maken met gezondheid. Ook lagere concentraties fijnstof en lagere hoeveelheden decibellen hebben een nadelig effect hebben op de gezondheid van mensen die in de onmiddellijke nabijheid van een snelweg leven.

Luchtkwaliteit & gezondheid

Wat is het effect van luchtkwaliteit op gezondheid? Welke groepen mensen lopen extra risico?

Geluidsoverlast & gezondheid

Toenemende verkeersdrukte doet geluidswerende maatregelen teniet

Europese normen

Het verschil tussen geldende normen en werkelijke schade. Wat zegt de wetenschap?

Luchtkwaliteit
Geluidsoverlast

miljard Euro

jaar bouwoverlast

gekapte bomen

Share This