Moties Tweede Kamer december 2016

Twitter-actie gericht op Tweede Kamerleden

De stemming over deze moties heeft op 6 december plaats gevonden. Onderstaand lees je meer over de inhoud van de moties.

6 december 2016 was er een belangrijke stemming in de Tweede Kamer over drie moties m.b.t. de Ring Utrecht

Op 28 november was er een belangrijke vergadering van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Voor die vergadering heeft de Kerngroep  de petitie tegen verbreding aangeboden, met meer dan 8600 handtekeningen. Tijdens de vergadering werd heel veel over de Ring Utrecht gediscussieerd. Er zijn 3 moties over de Ring ingediend. De Tweede Kamer stemt daarover op dinsdag, 6 december.

De minister wil het besluit tot verbreding nog voor de verkiezingen nemen. De moties kunnen leiden tot uitstel van het besluit. Overigens kan het besluit ook nog sneuvelen voor de rechter, als het besluit tot verbreding niet zorgvuldig genomen is. En eventueel kan een volgend kabinet beslissen om het voorlopig niet uit te voeren.

1 Wat is een motie? En wat is de inhoud van de 3 moties in verband met de Ring?

Een motie is een verzoek aan de regering om iets te doen of te laten. Als een motie gesteund wordt door een meerderheid van de 150 Tweede Kamerleden, dan wordt hij aangenomen. De regering kan een aangenomen motie naast zich neerleggen, maar dat roept altijd wel wrevel op in de Tweede Kamer.
Op 6 december zal gestemd worden over 3 moties die de Ring betreffen. Moties worden altijd omzichtig geformuleerd, omdat dat de meeste kans biedt op een meerderheid.

Inhoud (volledige tekst onderaan onder 4)
In gewone taal luiden de moties ongeveer zo:

1.     De motie Van Tongeren, met het verzoek tot openbaarmaking van gegevens die het ministerie wel heeft maar de Tweede Kamer niet; en uitstel van het besluit, zodat een volgend kabinet ook die gegevens kan verwerken in de besluitvorming
2.     De motie Smaling, om het besluit tot verbreding pas te nemen als duidelijk is wat de effecten zijn op de bereikbaarheid van de regio Utrecht Oost.
3.     De motie Van Helvert, om sterker mee te wegen dat toename van het verkeer op de hoofdwegen kan leiden tot nog meer verstopping in de stad.

De letterlijke tekst van de moties hebben we onderaan deze pagina opgenomen.
3. Waar gaat dit over en waarom is het zo belangrijk?

A.    Als de Ring wordt verbreed, komt er veel extra druk op de afslagen en wegen in de stad. Oftewel:  het onderliggend wegennet loopt vast.

Volgens het model van Rijkswaterstaat zullen in 2030 elke werkdag 30.000 auto’s de Uithof `s ochtends in willen  en `s avonds er uit. Zoveel parkeerplaatsen zijn er bij lange na niet. Ter vergelijking: de P en R parkeergarage op de Uithof heeft 2000 plaatsen.
Waar haal je ruimte vandaan voor al die extra parkeerplaatsen  in de stad en de Uithof?  Ook de verstopping bij de afslagen zal toenemen, want daar zitten de flessenhalsen. En in de stad is geen ruimte om te verbreden. Je kunt geen 14baans snelweg naar de Dom aanleggen, tenzij je de binnenstad afbreekt.
Om deze reden is het heel belangrijk te kijken naar andere oplossingen dan meer autoverkeer.

B.    Belangrijke informatie is niet openbaar.

Big Data. TomTom. GPS, enzovoort, leveren tegenwoordig veel gegevens over het reisgedrag van auto. fiets en OV. Met behulp van zogenaamde Big Data technieken blijkt dat de automobilist 70% van het reistijdverlies lijdt op stadswegen en bij afslagen. Slechts 30% van dat reistijdverlies treedt op op de snelweg. Dit gegeven is al wel bekend op het ministerie, maar wordt op dit moment onder de pet gehouden. De reden is dat dit het beleid onderuit haalt om in Nederland meer en bredere snelwegen te bouwen.
Meer asfalt leidt tot meer files.
Zie Big Data.

C.    Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, is het belangrijk dat deze informatie wél openbaar wordt. En dat onafhankelijke partijen toetsen of dit wel de juiste oplossing is, of alternatieven niet beter werken.

De risico’s van dit project zijn groot:

a.     Financieel. De MKBA is negatief: de verbouwing gaat meer kosten dan ze oplevert. In deze berekening  is het folierisico niet meegenomen. Het CPB en hoogleraar Bert van Wee adviseren uitstel dan wel afstel. Zie https://www.stopverbredingringutrecht.nl/onderzoek/

b.     Bereikbaarheid slechter en meer economische schade, door  toename van files bij afslagen en op stadswegen. Big Data suggereert dat de files bij de afslagen naar stad en Uithof door het project zullen toenemen. En  dat dus de bereikbaarheid van de stad Utrecht zal verslechteren. Dit levert extra economische schade op.

c.     Slechte bereikbaarheid tijdens de lange bouwperiode, mogelijk nog langer vanwege folierisico. De bouwperiode is  8 jaar. Omleidingen en  vertragingen zullen o.a. leiden tot slechte bereikbaarheid van de stad Utrecht. Als het folie onder de weg beschadigd raakt, duurt de bouwtijd nog veel langer.

d.     Financiën en folierisico. Als  bijv. het waterkerende folie beschadigd raakt tijdens de bouwwerkzaamheden, en de waterstand ontregeld raakt, zal de bouw nog veel langer duren. Ook zal er schade uitgekeerd moeten worden. De kosten kunnen hoog oplopen.

e.     Recente bouwprojecten waar het mis is gelopen, zouden moeten leiden tot betere controle van de 2e Kamer.
Denk bijv. aan de Botlekbrug; de lekkage van de A4 Midden Delfland die nog steeds niet is opgelost; de Noord-Zuid lijn; de Fyra (parlementaire enquete); de Betuwelijn (budget 3x bijgesteld)

4.  De letterlijke inhoud van de moties over de Ring Utrecht

A.  De motie Van Tongeren (Groenlinks d66 cu)
overwegende, dat de beschikbare gegevens en analyses over de noodzaak van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd slechts gedeeltelijk openbaar zijn;
overwegende, dat hierdoor onduidelijk blijft of een alternatieve oplossing binnen de bestaande bak mogelijk is;
verzoekt de regering alle beschikbare gegevens en analyses openbaar te maken die betrekking hebben op de voornemens rond de A27 bij Amelisweerd
en een definitief besluit hierover op te schorten tot het volgende kabinet kennis heeft kunnen nemen van de opvattingen van derden hierover.

B. Motie Smaling (SP)
overwegende dat de stad Utrecht de komende jaren heel hard groeit en dat dit ook geldt voor Utrecht Science Park;
van mening dat dit een mobiliteitsvisie op ‘Groot Utrecht’ vereist die verder gaat dan het verbreden van één snelweg â raison van ruim 1 miljard euro;
constaterende dat modellen van Rijkswaterstaat laten zien dat verbreding van de A27 aan de oostzijde van Utrecht extra druk zal zetten op het onderliggend wegennet en de parkeerdruk op Utrecht Science Park;

verzoekt de regering
– met de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht een multimodaal, regionaal bereikbaarheidsplan op te stellen, met inbreng van Utrecht Science Park;
– een eventueel  tracébesluit over de verbreding van de A27 niet te nemen tot het moment dat dit plan op tafel ligt en de alternatieven goed in beeld zijn.

C. Motie Van Helvert (CDA)
overwegende dat veel knelpunten in de doorstroming van het verkeer ontstaan door een slechte samenhang tussen hoofd wegennet en onderliggend wegennet;
verzoekt de regering om bij planuitwerking en in het MIRT de samenhang tussen hoofdwegen en onderliggend wegennet nadrukkelijker te betrekken.

 

 

Share This