Problemen met diepwanden A27 lang niet opgelost

Vraagtekens over veiligheid en gevolgen gebruikte bouwmethode

Problemen met diepwanden A27 lang niet opgelost

Naast alle tegenstand tegen het Tracébesluit Ring Utrecht zijn er ook stevige vraagtekens over de veiligheid en de gevolgen van de gebruikte bouwmethode. Het doorzetten van dit Tracébesluit/ wijzigingsbesluit wordt daarmee steeds onbegrijpelijker.
Ten opzichte van de vorige versies van het Tracébesluit Ring Utrecht (2016, 2018) is het TB 2020 aangevuld met een paragraaf over de bouwmethode. Daarin wordt beschreven dat er enorme diepwanden in de grond worden aangebracht (70 m diep, 2 x 1,7 km langs het bos van Amelisweerd). De voorgestelde bouwmethode met dergelijke diepwanden is nog nooit eerder op deze schaal toegepast. Die diepwanden zouden na afronding van de bouwwerkzaamheden in de grond moeten blijven zitten.
Met grondwatermodellen wordt voorspeld wat de effecten van die diepwanden zijn op de grondwaterstand en -stroming. Die effecten zijn van wezenlijk belang voor de omgeving: bij wijzigingen van de grondwaterstand ontstaan mogelijk verzakkingen in de nabijgelegen woonwijk Lunetten, en verdrogen of juist verdrinken bomen in Amelisweerd en komen de drie grote moestuinen in Amelisweerd in problemen, omdat veel bomen, vegetatie en de gewassen extreem gevoelig zijn voor een juiste grondwaterstand.

Uit WOB-verzoek verkregen informatie blijkt: vele nieuwe nog onopgeloste problemen
Er bestaat momenteel grote twijfel over de kwaliteit van die grondwatermodellen. Die twijfel heeft er al toe geleid dat het aanvankelijk gebruikte model intussen is afgekeurd door Rijkswaterstaat. Die twijfel heeft er ook toe geleid dat de Kerngroep Ring Utrecht met een beroep op de WOB informatie over die modellen heeft opgevraagd. De haalbaarheid van de bouwmethode staat nog lang niet vast.

Uit de verkregen informatie blijkt dat er veel vooralsnog onopgeloste problemen rijzen. Het werken vlak boven de folie is niet binnen de gestelde veiligheidsmarges uitvoerbaar. De kans op desastreuze scheurvorming, die het gebied onder water zet, is aanzienlijk. Er zijn ook nog vele vragen rondom de ondergrond, bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid van de kleilagen en de aanwezigheid van geulen in de geologische structuren op 70 m diepte. Daarmee zijn ook de resultaten van de gebruikte modellen heel onzeker.

Rijkswaterstaat communiceert naar buiten dat deze problemen opgelost zijn. Uit de WOB documenten blijkt het tegendeel. De intensieve discussie met adviesbureaus, de gemeente Utrecht en het hoogheemraadschap HDSR over monitoring en effecten gaat nog altijd door na de publicatie van het Tracébesluit. Het is des te opmerkelijker dat het definitieve Tracébesluit niet aan de Commissie m.e.r. is voorgelegd.

De diepwanden zijn nodig omdat de voorgenomen verbreding naar 2×7 rijstroken grote risico’s inhouden voor de folieconstructie onder de A27. De via de Wob verkregen stukken laten tevens zien hoe diverse alternatieve oplossingen allemaal zijn afgevallen. De keuze voor de bouwmethode met diepwanden heeft mede tot gevolg dat de begrote kosten van de verbreding van de Ring in één jaar zijn opgelopen van €1225 miljoen naar €1542 miljoen. Bij de SUUNTA 2 variant (2×6 rijstroken) hoeft er niet boven het folie worden gewerkt en worden de genoemde risico’s en uitvoeringsproblemen vermeden.

 

29 november 2021

Schermwanden A27 Amelisweerd
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!