Resultaat onderzoek crowdfunding

Uitstel verbreding Ring Utrecht best mogelijke optie
PERSBERICHT KERNGROEP RING UTRECHT 27-3-2017

Resultaat onderzoek crowdfunding:

uitstel verbreding Ring Utrecht best mogelijke optie

Kerngroep Ring Utrecht: geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio in toont aan dat uitstel van de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieuorganisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n € 40.000 bijeen wisten te brengen. Mede aan de hand van dit onderzoek doet de Kerngroep een dringend beroep op de Tweede Kamer en een eventueel nieuw kabinet om tijdig over te gaan tot het onderzoek van alternatieve oplossingen, die niet uitgaan van de 1,2 miljard kostende verbreding tot 2×7 rijstroken.

Maatschappelijke kosten/baten analyse
In 2014 heeft het economisch adviesbureau Decisio in een onderzoek  de kosten en baten van de verbreding in kaart gebracht. De uitkomst van deze maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA) was, dat de voorgestelde verbreding alleen bij hoge economische groei rendabel zou zijn. Decisio heeft in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht in een quick scan onderzocht of deze uitkomst nog altijd relevant is.

Een complicatie daarbij zijn nieuwe rekenvoorschriften van twijfelachtige waarde die om onduidelijke redenen inmiddels zijn opgelegd door het ministerie van I&M.

  1. Het ene voorschrift is dat de overheid de komende eeuw 0% rente krijgt op geld op de bank. Dan is geld uitgeven goedkoper dan geld reserveren.
  2. Het tweede dubieuze voorschrift stelt dat er van moet worden uitgegaan dat er na 2030 helemaal geen investeringen in het Rijkswegennet meer worden gedaan. Omdat de congestie dan in het hele land zou toenemen, draagt de verbreding in Utrecht dan meer bij aan het reduceren van files elders in het land. Dan worden de baten groter.

Wordt voor deze twijfelachtige aannames gecorrigeerd dan blijken de uitkomsten van de MKBA vergelijkbaar met de eerdere MKBA uit 2014.

Alternatieven
De conclusie is dan ook net als in 2014 dat het beter is om de verbreding uit te stellen tot er meer helderheid is over komende ontwikkelingen. Uitstellen is nodig en mogelijk. Tegelijkertijd wordt het tijd om alternatieve oplossingen te onderzoeken. Inmiddels hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, die bij het Rijk pleit voor een regionale schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets. De Kerngroep pleit voor een breed gedragen regionale mobiliteitsaanpak waarin deze mogelijkheden als uitgangspunt kunnen dienen.

Einde persbericht.

Lees hier Het rapport van Decisio.

Decisio voerde onderzoeksopdracht Crowdfunding uit

Economisch onderzoeksbureau Decisio heeft onze onderzoeksopdracht uitgevoerd: cijfermatige onderbouwing leveren bij de vraag: wegen de geschatte kosten van 1.2 miljard van het verbredingsplan op tegen de mogelijke baten?

Decisio is een bekende naam in deze Planstudie Ring Utrecht: op verzoek van minister Schultz heeft Decisio in 2014 de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd.

Doordat wij nu juist hen gevraagd hebben om met nieuwere input een aantal onderdelen van de MKBA opnieuw te beschouwen, dragen wij bij aan meer transparantie in de besluitvorming:  wat zijn feiten, wat zijn onzekerheden en wat zijn dus politieke keuzes?

 

Rapporten van de KRU

Verkeersonderzoek Kerngroep
Lees hier het Rapport Verkeersprognoses KRU.
De downloadable pdf opent in een nieuw venster.


Ring Utrecht: feiten vragen ander perspectief en andere keuzes
Een document dat belangrijke feiten over de Ring Utrecht op een rijtje zet. Dat is nodig, omdat er nogal wat fabels in omloop zijn. We doen aanbevelingen voor een ander perspectief en andere keuzes.
Lees hier het rapport Ring Utrecht: feiten, fabels, keuzes.
De downloadable pdf opent in een nieuw venster.

Succesvolle crowdfundingsactie 15 tegen 14

Wat een succes hebben we met z’n allen behaald en wie had dit eind november 2016 durven te denken: we hebben met 1496 mensen in 6 weken tijd meer dan € 40.000 bij elkaar gebracht! Alle donateurs: we bedanken jullie van harte voor jullie bijdrage aan dit succes! Jullie hebben niet alleen financieel support geleverd, maar ook bij het voeren van deze actie: door posters op te hangen, door spontaan beloningen aan te bieden en door de campagne onder de aandacht te brengen bij vrienden en familie. Die tijd en moeite die velen van jullie er óók in hebben gestoken heeft de campagne tot een echte actie van de crowd gemaakt!

Onderzoek en beroepsprocedure
Het geld dat met de actie 15 tegen 14 is opgehaald is gebruikt voor deze twee acties mogelijk te maken:

  • onderzoeksopdracht Decisio (zie boven);
  • beroep aantekenen bij de raad van State tegen  het Tracébesluit: Beroep aantekenen tegen TB.
Share This