MER verbreding Ring Utrecht: graag helemaal opnieuw

Milieueffectrapportage sterk verouderd

Milieueffectrapportage verbreding Ring Utrecht: graag helemaal opnieuw

Bij elk groot project hoort een zogenaamde Milieueffectrapportage (MER), die de milieugevolgen van het project in beeld brengt. De Commissie m.e.r. brengt een advies uit over welke dingen in de MER ter sprake moeten komen. Voor het nieuwe Tracébesluit voor de verbreding A27/A12 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een MER-advies gevraagd voor de verbreding van de Ring tussen Lunetten en Rijnsweerd. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is van mening dat er een totaal nieuwe MER moet komen, omdat er in de laatste tien jaar zoveel zaken veranderd zijn. Niet alleen de gevolgen voor de waterhuishouding, maar ook aspecten als stikstof, klimaat, geluid en mobiliteitsontwikkelingen moeten meegenomen worden.

De KRU heeft de Commissie m.e.r. daarom gevraagd de minister te adviseren een nieuwe MER te maken voor de Verbreding Ring Utrecht. De eerste fase van de vorige MER dateert uit 2010, de tweede fase is uit 2016. Sindsdien zijn er vele ontwikkelingen geweest, waardoor deze MER verouderd is.

Maatschappelijke veranderingen mobiliteit
Belangrijk is onder meer de maatschappelijke tendens dat er regionaal en lokaal steeds meer mensen kiezen voor de combinatie van fiets en OV in plaats van de auto. En 2/3 van het verkeer op de A27 is lokaal en regionaal autoverkeer. De e-fiets verovert terrein. Klimaatmaatregelen en de stikstofcrisis versterken die tendens. Het autoverkeer groeit veel minder hard dan destijds voorzien. En eindelijk wordt er 500 miljoen gepompt in beter Openbaar Vervoer. Hierover zijn eind 2019 afspraken gemaakt tussen het Rijk, provincie en gemeente Utrecht.

Alternatieven voorhanden
De KRU wijst erop dat het burgerinitiatief de Kracht van Utrecht (KvU) al in 2009 deze ontwikkelingen voorzag. KvU heeft destijds een  bereikbaarheidsalternatief voor de verbreding van de Ring Utrecht ontwikkeld zonder de nadelige gevolgen van die verbreding. Amelisweerd blijft gespaard en de leefbaarheid in de wijken gaat erop vooruit. Belangrijke boodschap was toen al: investeer in OV en fiets i.p.v. eenzijdig in auto’s. De minister heeft het KvU-alternatief tegen de wens van de Kamer in al in 2010 opzij geschoven. Door de huidige ontwikkelingen is het KvU-alternatief nog veel realistischer geworden dan dat het toen al was.

De KRU heeft in 2019 een verkeerskundig alternatief laten opstellen binnen de bak bij Amelisweerd dat aan alle voorwaarden voldoet, de zgn. ‘Suunta-variant’: 2x 6 rijstroken binnen de bak.

Bouwrisico’s
Zoals we weten, zijn er vanwege de folieconstructie in en naast de bak aanzienlijke risico’s verbonden aan een verbreding van de weg bij Amelisweerd. Die risico’s zijn groot, omdat de grondwaterstand kan veranderen, met verzakkingen in de omliggende wijken en verdorring of ook vernatting van de bomen en het groen in Amelisweerd tot gevolg. Een combinatie van de Suunta-variant en het KvU alternatief reduceert die risico’s aanzienlijk, of neemt ze zelfs helemaal weg.

Al met al zijn er voldoende redenen om die combinatie mee te nemen in het nieuwe MER advies dat de minister nu gevraagd heeft; en dus ook om de oude MER bij te werken aan de hand van de ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar. Het geeft geen pas om zo’n ingrijpend en duur (minimaal 1200 miljoen) project te baseren op 10 jaar oude aannames, waarvan de meeste achterhaald zijn.

Meer weten: lees de brief aan de Commissie MER.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!