Verbreding Ring Utrecht slokt stikstofruimte Veluwe op

Ook geen ruimte over voor woningbouw
Persbericht 9 december 2019

Verbreding Ring Utrecht slokt stikstofruimte Veluwe op

Ook geen ruimte over voor woningbouw

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd om stikstofemissies te verminderen om zo woningbouw weer mogelijk te maken: 100 km/u op alle snelwegen (alleen overdag) en minder eiwitrijk voer voor dieren.  Deze maatregelen moeten zoveel ´stikstofruimte’ opleveren dat alle woningbouwprojecten en 7 wegenprojecten, waaronder de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht, uitgevoerd kunnen worden. De natuur, waar het allemaal om draait, krijgt  ook wat toebedeeld, 30 %. Gaat dat lukken en is het juridisch houdbaar?

De Kerngroep Ring Utrecht heeft laten uitrekenen  hoeveel meer stikstofdepositie er alleen al komt als de A27/A12 Ring Utrecht wordt verbreed. Wat blijkt? Een ongewijzigde uitvoering van het plan om de Ring Utrecht te verbreden zorgt er voor dat op grote delen van de Veluwe meer stikstof neerslaat dan de snelheidsbeperking tot 100 km/u oplevert. Het gaat bij de Veluwe om belangrijke natuurgebieden, die ‘prioritair’ zijn, dat wil zeggen uniek voor Europa. Concreet betekent dit dat in en om de Veluwe alle stikstofruimte die gecreëerd wordt met de afgekondigde maatregelen op zal gaan aan de A27/A12 en de andere wegenprojecten en er geen ruimte meer overblijft voor woningbouwprojecten. Ook zullen agrarische bedrijven extra maatregelen moeten nemen om in de benodigde stikstofruimte te voorzien.
Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kleuren geven aan hoeveel stikstofruimte het Tracébesluit méér nodig heeft dan de ‘rotmaatregel’ van 100 km/u oplevert, in mol/ha/jr. Er is nog geen rekening gehouden met de 30% reservering voor natuurverbetering. Enkele habitattypes die gevoelig zijn voor stikstof zijn aangegeven, te weten H9190: Oude eikenbossen; H7110B: Actieve hoogvenen (heideveentjes) en H6230vka: Heischrale graslanden, vochtig kalkarm. De laatste twee zijn prioritair.

 

Berekeningen
De berekeningen zijn voor de Veluwe gedaan met het Aeriusmodel, dat ook het RIVM hanteert en uitgaande van verkeerscijfers, gebruikt bij het Tracébesluit. Het rapport is hier beschikbaar.
Er liggen overigens ook Natura 2000 gebieden dichter bij de Ring Utrecht. Denk hierbij aan Oostelijke Vechtplassen en uiterwaarden van de Lek.
Waar kiezen wij voor: alle stikstofruimte benutten voor wegenprojecten die de natuur weer verder onder druk zetten of natuurherstel en ruimte voor woningbouw?

Kom tot bezinning
De specifieke onderbouwing voor de 7 wegprojecten ontbreekt vooralsnog. De kamerleden Schonis (D66) en Kröger (Groenlinks) hebben dan ook het initiatief genomen voor een Rondetafelgesprek komende donderdag over de juridische aspecten en het effect van de stikstofmaatregelen van de 7 wegenprojecten.
Er zijn andere en betere oplossingen dan aanleg van zoveel meer asfalt en vernietiging van delen van Amelisweerd en het kappen van vele duizenden andere bomen langs het tracé. Verminder het regionaal autoverkeer door beter OV en fietsnetwerk, zoals ook de provincie en de gemeente Utrecht willen. Voer een maximumsnelheid van 80 km/u op de Ring door. En neem het SUUNTA rapport, het alternatief van de Kerngroep, serieus. Dit alternatief – 2×6 rijstroken binnen de bak – spaart Amelisweerd  en voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en doorstroming. Minder ingrijpend, minder risico’s in de uitvoering (geen gevaar voor de folieconstructie en de grondwaterstand in het gebied) en tegen veel lagere  kosten.

Einde persbericht.

Ga hier direct naar het rapport

De pdf opent in een nieuw venster.

De onderliggende berekeningen zijn op te vragen bij de KRU via het contactformulier.
Het inlezen van deze gegevens vereist gespecialiseerde software.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!