Regio Utrecht Proeftuin Duurzame Mobiliteit? Ja graag!

Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Regio Utrecht: Trendbreuk Nodig!

Regio Utrecht Proeftuin Duurzame Mobiliteit? Ja graag!

In de regio Utrecht komt 40% van de totale CO2-uitstoot door autoverkeer en dat percentage stijgt nog steeds. De Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrecht (RKM) wil deze uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met 49% verminderen. Op een bijeenkomst op 23 oktober steunden de aanwezigen unaniem het RKM-streven om van de regio Utrecht een Proeftuin Duurzame Mobiliteit te maken.

Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Regio Utrecht
De regionale klimaattafel is een platform waarin burgers en gemeenteraadsleden uit verschillende Utrechtse gemeenten plannen maken voor een duurzame aanpak van de mobiliteit in de regio Utrecht. Streven is mobiliteit die leidt tot minder CO2-emissies, minder energie kost, en meer (openbare) ruimte en natuur spaart. De Kracht van Utrecht is een van de deelnemers aan de klimaattafel.

De RKM voert sinds een jaar gesprekken met raadsleden en experts uit alle samenwerkende Utrechtse gemeenten. Dat heeft in mei 2019 Trendbreuk Nodig! opgeleverd, een advies voor de onderhandelaars voor een nieuw bestuurscollege voor de Utrechtse Provinciale Staten.

Toekomstvisie met ernstige lacunes
De RKM denkt nu ook mee over het Wiel met Spaken, de regionale toekomstvisie voor duurzame bereikbaarheid voor 2040. Deze visie is ontwikkeld in U-Ned-verband, een samenwerking van Rijk, Regio en Provincie. Deze toekomstvisie heeft grote tekortkomingen en is te weinig ambitieus, vindt de RKM. Doelen rond klimaat, gezondheid en natuur staan er niet in. Het document gaat uit van een willekeurige(!) aanname over de mobiliteit in 2030 en gaat niet in op de vraag hoe de mobiliteit daarna, tot 2040, duurzaam geregeld kan worden. Ook burgerparticipatie komt er niet in voor.

Proeftuin
De RKM bepleit dat de regio Utrecht het stilleggen van de verbreding van de A27 gebruikt om in Den Haag te lobbyen voor de Utrechtse Regio als Proeftuin Duurzame Mobiliteit. Het geld dat uitgespaard wordt mocht de verbreding definitief niet doorgaan, kan daar uitstekend voor worden gebruikt.

De RKM wil de Utrechtse bewoners bewust maken van de unieke kans die de huidige situatie biedt, en hen stimuleren hun invloed te laten gelden. Een discussiebijeenkomst op 23 oktober was daar een voorzet voor. Daar bleek onder meer dat verschillende raadsleden in regiogemeenten voor hun bijdragen in raadsvergaderingen geput hebben uit het RKM-advies Trendbreuk Nodig! en de diverse discussiebijeenkomsten.

Burgerinitiatieven
De aanwezigen op 23 oktober steunden unaniem het streven om van de Regio Utrecht een Proeftuin Duurzame Mobiliteit te maken. Ze onderschreven het belang van de organisatie van bijeenkomsten in wijken en voor specifieke groepen, en van de inbreng van RKM bij burgerinitiatieven en bewonersoverleggen, zoals verkeerswerkgroepen. De RKM voelt zich gesterkt om op de ingeslagen weg door te gaan.

Tekst: Veronique Huijbregts

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!